درخواست نمونه کار طرح تولید محتوا

طراحی 1 طرح سفارشی نمونه کار
کاملاً سفارشی، رایگان و مرتبط با حوزه فعالیت شما
شامل محتوای متنی حداکثر 200 کلمه ای
تحویل طرح نمونه حداکثر ظرف 12 ساعت
درج هشتگ های هدفمند داخل محتوا
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------
---------------

تولید و انتشار 15 محتوای اختصاصی

امکان مدیریت 15 روزه و 1 ماهه
طراحی 15 طرح گرافیکی یک در یک
انتشار و فوروارد طرح ها در قالب استوری
طراحی 2 استوری سفارشی اینستاگرام
شامل محتوای متنی حداکثر 200 کلمه ای
قابلیت انتشار طرح ها در روزهای تعطیل
بدون نیاز به فعالیت شما
امکان انتشار همزمان در اینستاگرام و تلگرام (رایگان)
درج هشتگ های هدفمند داخل محتوا
ویرایش و بهینه سازی بیو پروفایل
مشاوره رایگان کسب و کار

تولید و انتشار 30 محتوای اختصاصی

امکان مدیریت 15 روزه، 1 ماهه و 2 ماهه
طراحی 30 طرح گرافیکی یک در یک
انتشار و فوروارد طرح ها در قالب استوری
طراحی 4 استوری سفارشی اینستاگرام
شامل محتوای متنی حداکثر 200 کلمه ای
قابلیت انتشار طرح ها در روزهای تعطیل
بدون نیاز به فعالیت شما
امکان انتشار همزمان در اینستاگرام و تلگرام (رایگان)
درج هشتگ های هدفمند داخل محتوا
ویرایش و بهینه سازی بیو پروفایل
مشاوره رایگان کسب و کار

تولید و انتشار 60 محتوای اختصاصی

امکان مدیریت 15 روزه، 1 ماهه و 2 ماهه
طراحی 60 طرح گرافیکی یک در یک
انتشار و فوروارد طرح ها در قالب استوری
طراحی 8 استوری سفارشی اینستاگرام
شامل محتوای متنی حداکثر 200 کلمه ای
قابلیت انتشار طرح ها در روزهای تعطیل
بدون نیاز به فعالیت شما
امکان انتشار همزمان در اینستاگرام و تلگرام (رایگان)
درج هشتگ های هدفمند داخل محتوا
ویرایش و بهینه سازی بیو پروفایل
مشاوره رایگان کسب و کار

تولید و انتشار 90 محتوای اختصاصی

امکان مدیریت 15 روزه، 1 ماهه و 2 ماهه
طراحی 90 طرح گرافیکی یک در یک
انتشار و فوروارد طرح ها در قالب استوری
طراحی 12 استوری سفارشی اینستاگرام
شامل محتوای متنی حداکثر 200 کلمه ای
قابلیت انتشار طرح ها در روزهای تعطیل
بدون نیاز به فعالیت شما
امکان انتشار همزمان در اینستاگرام و تلگرام (رایگان)
درج هشتگ های هدفمند داخل محتوا
ویرایش و بهینه سازی بیو پروفایل
مشاوره رایگان کسب و کار

تولید و انتشار 180 محتوای اختصاصی

امکان مدیریت 1 ماهه و 2 ماهه
طراحی 180 طرح گرافیکی یک در یک
انتشار و فوروارد طرح ها در قالب استوری
طراحی 24 استوری سفارشی اینستاگرام
شامل محتوای متنی حداکثر 200 کلمه ای
قابلیت انتشار طرح ها در روزهای تعطیل
بدون نیاز به فعالیت شما
امکان انتشار همزمان در اینستاگرام و تلگرام (رایگان)
درج هشتگ های هدفمند داخل محتوا
ویرایش و بهینه سازی بیو پروفایل
مشاوره رایگان کسب و کار